متن شعر نواهنگ کیست وصی نبی

کیست وصی نبی آنکه ولی خداست

کیست ولی خدا او علی مرتضی است

کیست وصی نبی آنکه کنار نبی

نغمه وحیش به گوش در دم غار حراست

حیدی ام حیدری حیدر

کیست وصی نبی آنکه مقامش فزون

بعد رسول خدا از همه انبیاست

آنکه به جز وصف او هرچه بگویی غلط

آنکه به جز مدح او هرچه بخوانی خطاست

علی است آن جنگجو که در صف رزم او

بر لب روح القدس زمزمه لافتی است

عشق علی مشتعل در نفس اهل بیت

ذکر علی متصل بر لب اهل دعاست

کیست وصی نبی آنکه به خم غدیر

به آیه بلغ اش خدا مدیحت سراست

به امر جان آفرین گفت رسول امین

الا الا مؤمنین علی امام شماست

حیدری ام حیدری حیدر

من و ولای علی سرم فدای علی

که خاک پای علی به دیده ام توتیا است

علی به جانم شکیل علی به قلبم حبیب

علی به زخمم طبیب علی به دردم دواست

سلام بر دیده ای که جز علی را ندید

درود بر آن دلی که جز علی را نخواست

سیاه رویم ولی دلم بود منجلی

به دوستی علی حس وجودم طلاس

کیست وصی نبی آنکه به حفظ رسول

سینه سپر در احد پیش هجوم بلا

کیست وصی نبی آنکه به میدان جنگ

تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاست

حیدری ام حیدری حیدر

کپی لینک کوتاه
کپی شد!
https://fanaus.ir/?p=2951 کپی شد!
اشتراک گذاری: